Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
informujemy, że Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych, w tym danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO wskazujemy, że:

Warunkiem udzielenia świadczeń przez Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podanie przez Państwa danych osobowych w tym danych szczególnych oraz wypełnienie zgody pacjenta.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych i danych szczególnych jest Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 98, 02-634 Warszawa, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: na adres wskazany powyżej,
b) mailowo: rejestracja@holisticclinic.pl,
c) telefonicznie: (22) 100-62-26; 603-482-484.

Inspektor ochrony danych
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem mail: iod@holisticclinic.pl. W innych sprawach nie związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować zapytania do Działu Obsługi Klienta pod adresem e-mail: rejestracja@holisticclinic.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane są przetwarzane w celu udzielenia, w siedzibie Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, rezerwacji terminu konsultacji lub zabiegu, prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej oraz do przesyłania korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przetwarzane również w celu umożliwienia korzystania z fanpage’u Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na portalu Facebook na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością występuje jako Administrator danych osobowych wyłącznie w stosunku do swojego profilu Facebook i informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą sposobu przetwarzania wyłącznie przez Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Niezależnie od tego Administratorem Państwa danych osobowych jest serwis Facebook i przetwarza on dane osobowe niezależnie od Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation. Administrator danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosuje w siedzibie monitoring wizyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z czym Państwa dane mogą być przetwarzane również w powyższym celu.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane są przetwarzane przez personel Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi na rzecz Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie: księgowości, usług prawnych, usług związanych z ochroną danych osobowych, badań laboratoryjnych, usług informatycznych, usług marketingowych, usług kurierskich, usług związanych z finansowaniem.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe w szczególności na terenie Unii Europejskiej, natomiast w przypadku badań laboratoryjnych może przekazywać Państwa dane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych
Poza okresami przetwarzania danych w celach określonych w pkt. „Cele i podstawy przetwarzania” Państwa dane będą przechowywane przez Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celach archiwalnych a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

  • Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z praw, o których mowa w zd. 1 należy doręczyć do Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosowny wniosek, który można złożyć na recepcji w placówce medycznej Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Racławicka 98, 02-634 Warszawa lub skierować na powyższy adres przesyłką poleconą (nazwa firmy). Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie od dnia zgłoszenia.
  • Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W ramach prawa do przenoszenia danych, możecie Państwo wnioskować o uzyskanie skanów dokumentacji, na której znajdują się Państwa dane osobowe w tym dane wrażliwe lub żądać przesłania przez Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ww. danych bezpośrednio do innego administratora.
  • W dowolnym momencie, możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingowe. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej na recepcji Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skierować na adres ul. Racławicka 98, 02-634 Warszawa przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@holisticclinic.pl niezwłocznie, po otrzymaniu sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzać Państwa dane, których sprzeciw dotyczy.
  • W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Państwa danych osobowych i danych szczególnych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Na podstawie Państwa danych osobowych, Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych.

Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych osobowych. Na podstawie Państwa profilu Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dobiera odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do profilowania wykorzystuje następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, miejscowość, rodzaj wykupionego zabiegu/produktu. Ponadto przy profilowaniu bierze pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www.

Informacje o wymogu/dobrowolności podanych danych
Zgromadzone przez Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dane osobowe w tym dane szczególne są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Pobierane są dobrowolne i są warunkiem udzielenia świadczeń przez Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Holistic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostały określone w naszej Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie www.holisticclinic.pl.